Ищете, кто смог бы дать вам в долг небольшую сумму на короткое время, но понимаете, что банк - это долго? Самым простым вариантом, в этом случае, будет обратиться, чтобы получить кредит в микрофинансовую организацию. Здесь есть возможность оформить микрозайм всего за 10 минут и получить деньги в долг в день обращения.
-->
Home » Uncategorized

Modele szeregów czasowych

Submitted by on February 20, 2019 – 2:51 pmNo Comment

Uogólnieniem wygładzania wykładniczego są MODELE ETS, CZYLI erreur tendance saisonnalité (nazywane też lissage exponentiel). Jest à exemple tzw. modelu Przestrzeni Stanów (State Space)-Stan opisujemy, w Jakim znajduje się pewien układ. Modèle ETS Składa się z równania różnicowego opisującego ewolucję oraz założenia o rozkładzie czynnika losowego. Rozważane Wcześniej algorytmy SES i Holta-Wintersa są także jednymi z wariantów modeli ETS. Modelem szeregu czasowego sucym do okrelenia przyszej wartoci zmiennej pronozowanej Y w momencie lub okresie pronozowanym t, TJ. , Jest Model formalny, ktrego zmiennymi objaniajcymi MOG par tylko zmienna czasowa oraz przesze wartoci pronozy zmiennej. Pronoza zmiennej jest wartoci funkcji zalenej OD czasu, przeszych wartoci i (LUB) pronoz tej zmiennej: MODELE Szeregów czasowych mają Wiele postaci. Ich Trzy popularne Klasy à: Model multiplikatywny jest czsto uywanym modelem w dekompozycji szeregw czasowych. W modelu tylko Jedna ze skadowych, na og tendencja rozwojowa modèle a lub stay (redni) poziom pronozowanej zmiennej modèle b jest wyraana w jednostkach zmiennej pronozowanej. Pozostae skadowe szeregu s w procesie dekompozycji wyraane jako wzgldne odchylenia BD OD tendencji rozwojowej, BD OD staego (redniego) poziomu zmiennej. Przykadem podrcznikowym jest Bezrobocie hasou narasta w miesicach zimowych a maleje w letnich, Gdy zatrudnienie narasta okresowo w rolnictwie i budownictwie. Na wykresie 3,17 przedstawione są pronozy, wyznaczone za POMOCA modelu ETS, natomiast w tabeli 3,5 odpowiadające im błędy predykcji.

Jak widać, są à jedne z Najlepszych pronoz, jakie do tej Pory skonstruowaliśmy. Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić: Zakada si WIC, e nie wystpuj Interakcje pomidzy poszczeglnymi skadowymi szeregu; skadowe s niezalene. Kada ze skadowych jest wyraona w tych samych jednostkach miary co zmienna pronozowana. W procesie dekompozycji wahania okresowe (cykliczne je sezonowe) oraz przypadkowe s wyraane jako odchylenia OD tendencji rozwojowej lub OD staego (redniego) poziomu zmiennej pronozowanej. Jedną z możliwości uzyskania lepsjay pronozy jest użycie sezonowej odmiany metody naiwnej. W tym wypadku zamiast brać ostatnią zaobserwowaną wartość, ne pronozowania Używamy ostatnią wartość, ALE dla danego miesiąca, NP. pronozowana production energii elektrycznej w lipcu 2013 będzie równa faktycznej Produkcji w lipcu 2012. Pronozy skonstruowane na bazie tej metody zostały przedstawione na dessin 3,9, zaś błędy predykcji umieszczone są w tabeli 3,1.

Comments are closed.